Informacija apie mokinių priėmimą į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nuo 2017 sausio 2 d.

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau tekste – Švietimo skyrius) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi „Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“  (toliau tekste – Aprašas), kurio naują redakciją 2016 m. gruodžio 22 d. posėdyje patvirtino Kretingos rajono savivaldybės taryba (toliau tekste – Taryba). (Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai nuo 2019-01-31)

Asmenys, pageidaujantys mokytis Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (toliau tekste – Mokykla) internetu arba raštu Švietimo skyriuje pateikia prašymus registruoti Interaktyvioje centralizuoto asmenų prašymų priimti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas Mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvų vietų skaičių jose sistemoje (toliau tekste – IMRIS).

Internetinė prieiga jungtis prie IMRIS bus pasiekiama Švietimo skyriaus interneto tinklalapyje adresu https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija.php

Pateikdami prašymus registruoti IMRIS, asmenys nurodo pageidaujančio mokytis asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresą ir sistema „nukreipia“ asmens duomenis į Mokyklą pagal Tarybos sprendimu priskirtas teritorijas. Jei, pateikdami prašymus asmenys, pageidauja mokytis kitoje, nepriskirtoje Mokykloje, apie tai „pažymi“ sistemoje ir į Mokyklą bus priimami tik tuo atveju, jei, priėmus visus pageidaujančius mokytis pagal priskirtą teritoriją iki nurodytos datos, Mokykloje bus laisvų vietų.

Informacija apie laisvų vietų skaičių Mokyklose bus pateikiama Švietimo skyriaus interneto tinklalapyje arba prisijungus prie IMRIS.

Pagal patvirtintus prašymus registruoti IMRIS, konkrečios Mokyklos duomenų bazėje sudaromi pageidaujančių mokytis asmenų sąrašai pagal prašymo registruoti IMRIS pateikimo datą, laiką ir prioritetą. 1 - 10 (gimnazijos I ir II) klasėse pirmiausia formuojami sąrašai asmenų, kuriems taikomas teritorinis pirmumas, žemiau formuojami sąrašai asmenų, kuriems netaikomas teritorinis pirmumas iš rajono teritorijos, vėliausiai formuojami sąrašai iš kitų savivaldybių teritorijų. Gimnazijos III ir IV klasėms teritorijų nėra priskirta. Pirmiausia formuojami sąrašai asmenų, gyvenančių rajono teritorijoje, vėliau – iš kitų savivaldybių teritorijų.

Naujai atvykusių asmenų arba asmenų, pageidaujančių mokytis toje pačioje Mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, prašymai mokytis nuo mokslo metų pradžios pradedami registruoti IMRIS nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d. Per mokslo metus atvykusių asmenų prašymai IMRIS registruojami nuo rugsėjo 2 d. iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Internetu pateiktų prašymų data ir laikas fiksuojamas nuo prašymo pateikimo IMRIS momento.  Švietimo skyriuje raštu pateikti prašymai mokytis Mokyklose registruojami IMRIS per 3 darbo dienas nuo prašymo registravimo duomenų valdymo sistemoje „Kontora“.

Prašymai IMRIS registruojami:

nuo sausio 2 d. iki gegužės 1 d. į 1 klasę, taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje,  pagal prašymų pateikimo datą ir laiką bei prioritetus – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių, brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą, vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Vėliau registruotiems prašymams netaikomas teritorinis pirmumas. Mokytis Mokykloje asmenų sąrašai sudaromi pagal prašymų pateikimo datą ir laiką bei prioritetus – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių, brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą, vienas iš tėvų dirba toje mokykloje, toje mokykloje baigė priešmokyklinio ugdymo programą;

nuo sausio 2 d. iki birželio 20 d. į 2-4 klases, taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų pateikimo datą ir laiką bei prioritetus – dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių, brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą, vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Vėliau registruotiems prašymams netaikomas teritorinis pirmumas. Mokytis Mokykloje asmenų sąrašai sudaromi pagal prašymo pateikimo datą ir laiką bei aukščiau nurodytus prioritetus;

nuo sausio 2 d. iki birželio 20 d. pradėti mokytis arba tęsti mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programos I ar II dalis , taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų pateikimo datą ir laiką bei prioritetus – toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo I dalies programą (jei priimamas į 9 ar I gimnazijos klasę), dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių, brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą, vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Vėliau registruotiems prašymams netaikomas teritorinis pirmumas. Mokytis Mokykloje asmenų sąrašai sudaromi pagal prašymų pateikimo datą ir laiką bei aukščiau nurodytus prioritetus;

nuo sausio 2 d. iki birželio 20 d. pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą registruojami asmenys gyvenantys Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, pagal prašymų padavimo datą ir laiką. Vėliau registruojami prašymai asmenų, kurie gyvena kitų savivaldybių teritorijose, pagal prašymų pateikimo datą ir laiką.

Prašymą pateikęs asmuo, po to, kai Švietimo skyriaus darbuotojas patvirtins jų prašymus IMRIS, elektroniniu paštu gaus prisijungimo prie sistemos duomenis. Su gautais duomenimis prisijungus prie sistemos bus galima sekti asmens vietą į Mokyklą pateikusių asmenų sąraše.

Asmens priėmimą į Mokyklą  vykdo mokyklos direktorius, kuris įsakymu sudaro Mokinių priėmimo komisiją. Pagal paskirtas funkcijas komisijos nariai Apraše nurodytomis datomis išspausdina IMRIS sudarytus priimamų mokinių sąrašus (gegužės 1 d. į 1 klases, birželio 20 d. – į kitas Mokyklų klases), skelbia juos mokyklos interneto tinklalapyje, apie priėmimą informuoja prašyme nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu prašymą registruoti IMRIS pateikusį asmenį. Paskelbus priimamų mokinių sąrašus, prašymus registruoti IMRIS pateikę asmenys per 10 darbo dienų Mokyklos direktoriui parašo prašymą priimti mokytis Mokykloje ir pateikia reikalingus dokumentus. Mokinių priėmimo komisijos narys (iai) apie prašymą registruoti IMRIS pateikusių asmenų informavimo datą, prašymų mokytis pateikimo datą ir informaciją apie pateiktus dokumentus, registruoja Prašymų priimti mokytis registravimo žurnale.

Jei prašymus registruoti IMRIS pateikę asmenys iki nurodyto termino dėl svarbių priežasčių (ligos, išvykę ar kt.) nespėja pateikti reikalingų dokumentų, apie tai (raštu, el. paštu ar telefonu) informuoja mokyklos direktorių.

Asmenys, nepateikę prašymo mokytis ir Apraše nurodytų dokumentų per 10 darbo dienų nuo pakvietimo mokytis datos, išbraukiami iš priimamų mokinių sąrašų ir IMRIS registruojami naujai.

Kviečiamų mokytis asmenų sąrašai skelbiami ir asmenys informuojami prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu per 3 darbo dienas, pasibaigus registracijos terminams, taikant teritorinį pirmumą asmenims, gyvenantiems Mokykloms priskirtoje teritorijoje. Netaikant teritorinio pirmumo kviečiamų mokytis asmenų sąrašai skelbiami per 3 darbo dienas nuo rugpjūčio 31 d.

Per mokslo metus atvykę asmenys apie priėmimą mokytis informuojami per 3 darbo dienas nuo prašymo registravimo IMRIS.

Informaciją apie priėmimą  teikia Mokyklos ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Zebitienė el. paštu ausra.zebitiene@kretinga.lt arba telefonu 8 445 72026.

 

Bendra registracija  https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija.php

 

Tvarkos aprašas http://vydmantugimnazija.lt/T2-333-2.pdf

Priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimai nuo 2019-01-31