Laisvos darbo vietos

Skelbiami konkursai šioms pareigybėms užimti:


Muzikos mokytojo atrankos konkursas

Darbo vieta: Kretingos r. Vydmantų gimnazija.
Pareigybė: muzikos mokytojas.
Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 8 savaitinės pamokos.
Funkcijos: mokomojo dalyko dėstymas 1-4 klasėse, neformalus švietimas.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu. Priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo (nuo 7,44).
Darbo pradžia: 2023 m. sausio 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 • Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (muzikos mokytojo kvalifikacija).
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas taikyti informacines technologijas ugdymo procese.
 • Gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus, konstruktyviai spręsti problemas, dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, pareigingumas, darbštumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, profesinis aktyvumas.
 • Darbo patirtis būtų privalumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumento kopijas;
 • kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo 2022 m. lapkričio 22 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d. vienu iš būdų:

 • kopijas pristatyti arba siųsti paštu adresu: Kretingos r. Vydmantų gimnazija, Mokyklos g. 4, Vydmantai, LT-97222, Kretingos raj.;
 • skenuotus dokumentus siųsti el. paštu: informacija@vydmantugimnazija.lt.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.
Informacija teikiama tel.: 8 683 95551.

Atgal >>


 

Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Kretingos r. Vydmantų gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: koeficiento intervalas – 12,23 – 12,27 ir darbo užmokestis Bruto 2213,64 – 2220,88 Eur.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Kretingos r. Vydmantų gimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – užtikrina ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę. Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitiems mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius,  veiklos ir savo darbo ataskaitas, tvarko Mokinių registro, Pedagogų registro duomenis, rengia direktoriaus įsakymus, susijusius su ugdymo veikla, ir kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

 Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinė kvalifikacija).
 2. Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas (pedagoginio vadybinio darbo patirtis būtų privalumas);
 3. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 4. Geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus).
 5. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas.
 6. Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 7. Išmanyti ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
 8. Gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus gimnazijos vidaus dokumentus.
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

Dokumentų pateikimo būdas: pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą VATIS (susikurti savo paskyrą) el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentas privalo pateikti:
– prašymą leisti dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

– gyvenimo aprašymą (CV) – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
– pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkas yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
– kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Informacija paskelbta 2022-11-22.
Dokumentai priimami iki 2022-12-09.
Konkursas numatomas 2022-12-16.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Darbo pradžia - 2023-01-02.

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu 8 683 13383 arba el. p. www.informacija@vydmantugimnazija.lt

Atnaujinta: 2022-11-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30