Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Rasa Embrasienė Specialioji pedagogė

306 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

 

Antradienis

8.00–9.40
12.05–12.50

Trečiadienis

8.00–10.40
12.00–13.45

Ketvirtadienis

 

Penktadienis

8.00–12.50
14.40–15.50

Kontaktai Telefonas +370 687 83979

El. paštas Rašyti

Logopedo, specialiojo pedagogo veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

 • Pagalba teikiama, kai ją skiria gimnazijos vaiko gerovės komisijos teikimu gimnazijos direktorius ar pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.
 • Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sprendimu skiriama specialioji pedagoginė pagalba ir numatomas jos  intensyvumas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokų arba ne pamokų metu.
 • Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ar laikinas.
 • Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus gimnazijos direktoriui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. Gimnazijos direktorius raštu apie tai informuoja pedagoginę psichologinę tarnybą.
 • Logopedas, specialusis pedagogas dirba pagal gimnazijos vadovo patvirtintą tvarkaraštį savo kabinete. Kai kuriais atvejais specialioji pedagoginė pagalba gali būti teikiama ir klasėje, kurioje mokosi vaikas.
 • Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai).
 • Gimnazijos logopedas dirba su mokiniais, turinčiais kalbos ar kalbėjimo sutrikimų.
 • Gimnazijos specialusis pedagogas dirba su mokiniais, turinčiais įvairių mokymosi sunkumų ar negalių. Padeda mokiniams  įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų neišlavėjusias ar sutrikusias funkcijas.

Specialiojo pedagogo funkcijos

 • Atlieka mokinių pedagoginį vertinimą, įvertina jų specialiuosius poreikius.
 • Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.
 • Konsultuoja mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
 • Formuoja gimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius turinčius spec. ugdymo (si) poreikių.
 • Teikia individualią (1 mokinys), pogrupinę (2-4 mokiniai), grupinę (5-8 mokiniai) pagalbą.
 • Dalyvauja gimnazijos VGK veikloje, bendradarbiauja su gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais.
 • Atsako už mokiniams teikiamos pagalbos kokybę, korektišką vertinimo metodiką ir gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30