Karjeros koordinatorius

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros koordinatore gimnazijoje dirba

Jurgita Korsakienė Karjeros specialistė

315 kab.

Kontaktai Mobilusis +370 67464374

El. paštas Rašyti

Pastaba: Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.

Būsimos profesijos pasirinkimas – vienas iš atsakingiausių ir gan daug ateityje lemiančių žmogaus sprendimų. Didžiąją gyvenimo dalį žmogus skiria darbui, veiklai, tad jei tai bus nemiela, nedžiugins, nesuteiks galimybes saviraiškai, tobulėjimui, ne vieneri metai bus pakankamai monotoniški, tiesiog pilki ir nykūs, žmogus nesijaus laimingas. Paradoksalu, bet šį sprendimą tenka priimti dar tuomet, kai labiau norisi į viską žiūrėti vėjavaikiškai ir nerūpestingai. Tad nėra ko stebėtis, kai kartais rinkdamasis būsimas studijas, profesiją, užsiimdamas veikla, jaunas žmogus padaro klaidą..

Bendriausia karjeros samprata kildinama iš lotyniško žodžio „carraria", reiškiančio žmogaus gyvenimo kelią, bėgimą, arba iš prancūziško „carriere", įvardinančio veikimo dirvą, sritį, profesiją.

Jau šie du sąvokos aiškinimai rodo, kad galimi skirtingi karjeros supratimai: vienas susijęs su konkrečia veikla, kitas – su gyvenimo kelio planavimu ir šio plano įgyvendinimu. Karjera gali būti suprantama kaip įvairių darbų seka. Pavyzdžiui, žmogaus karjera gali būti sudaryta iš penkiolikos skirtingų darbų penkiose organizacijose. Neretai karjera prilyginama profesijai (pedagogo, teisėjo, mediko, policininko) ar aukštoms pareigoms organizacijoje (direktorius, pavaduotojas). Nors šie požiūriai iš esmės nėra klaidingi, čia karjera suprantama plačiau:

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Sąvokos

Karjeros kompetencijos – žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą visuma.

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(-si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms ugdyti.

Karjeros plėtojimas – visą gyvenimą trunkantis procesas, kurio metu asmuo valdo savo mokymąsi, saviraišką ir darbą.

Karjeros konsultavimas – konsultanto ir konsultuojamojo sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, spręsti karjeros problemas ir klausimus, susijusius su karjeros planavimu ir darbo paieška.

Ugdymo karjerai gimnazijoje paskirtis

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:

 • išmokti sistemingai kaupti žinias
 • lavinti gebėjimus
 • ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą
 • planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Ugdymo karjerai tikslas

Padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas atrasti, įgyti ir ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

Uždaviniai

Siekiama, kad mokiniai:

 • Pažintų savo savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą
 • Gebėtų rasti reikalingą informaciją apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes
 • Įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą
 • Gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius
 • Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo

Koordinatorius karjerai

Mokiniams padeda:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis.
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą.
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus 12 klasę.
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga.
 • Organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema.
 • Padeda organizuoti išvykas į įvairias įmones, mokymosi įstaigas, darbo biržą.
 • Kviečia įvairių įmonių, įstaigų atstovus.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Tėvams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros paslaugos apima:

 1. ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 2. karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
 3. karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30