Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Bronė Kietelytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Irena Grabienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja metodininkė Pavaduotoja

3.

Indrė Ivoncienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Sekretorė

4.

Simona Brazdeikienė

Socialinė pedagogė metodininkė

Narė

5.

Rasa Embrasienė

Vyresnioji logopedė, spec. pedagogė

Narė

6.

Vilija Fedenko

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Narė

7.

Jūratė Brazlauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narys

8.

Aurika Keblytė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
9. Darius Petreikis Istorijos-politologijos mokytojas ekspertas Narys
10. Romualdas Mažonis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Narys
11. Vitalija Girgždė Psichologė Narė

Tikslas - Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pasiskirstymas funkcijomis:

FUNKCIJOS

 

ATSAKINGAS

 ASMUO

 1. PREVENCINĖ VEIKLA

 

Koordinatorius-

S. Brazdeikienė

1. Organizuoja ir vykdo prevencinį darbą

 

1.1. Siūlo gimnazijoje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas.

S. Brazdeikienė,

V. Girgždė,

V. Fedenko

2. Užtikrina saugią gimnazijos bendruomenės aplinką

 

2.1. Rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu gimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu gimnazijoje.

B. Kietelytė,

S. Brazdeikienė,

R .Embrasienė,

V. Girgždė,

A. Keblytė,

J. Brazlauskienė,

R. Mažionis,

V. Fedenko

3. Vertina, analizuoja ir sprendžia iškilusias problemas

 

3.1. vertina gimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

B. Kietelytė,

I. Grabienė

 

3.2. nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją, gimnazijos nelankymo, baimių eiti į gimnaziją, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;

S. Brazdeikienė,

B. Kietelytė

3.3. spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų (kuratorių), švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir gimnazijos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;

R. Embrasienė,

S. Brazdeikienė,

V. Girgždė

 

3.4. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, teikia rekomendacijų mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;

S. Brazdeikienė,

B. Kietelytė,

I. Grabienė,

V. Fedenko

3.5. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos priemonių teikimą; 

B. Kietelytė,

I. Grabienė

3.6. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo.

R. Embrasienė,

S. Brazdeikienė,

V. Girgždė

4. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais),

 (administracija, kitomis institucijomis)

 

 

4.1. konsultuoja tėvus (globėjus/ rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

B. Kietelytė,

I. Grabienė,

S. Brazdeikienė,

V. Fedenko,

R. Embrasienė

4.2. sprendžiant problemas bendradarbiauja su  gimnazijos administracija, gimnazijos savivaldos institucijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

S. Brazdeikienė,

R. Embrasienė,

I. Grabienė

 

 1. SPECIALUSIS UGDYMAS

 

Koordinatorius-

B. Kietelytė

1. Koordinuoja vaikų, turinčių  specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą

1.1. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

 B. Kietelytė,

 R. Embrasienė

1.2. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;

R. Embrasienė,

B. Kietelytė,

V. Fedenko

1.3.  tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje;

R. Embrasienė,

B. Kietelytė

1.4. siūlo tėvams (globėjams/rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

R. Embrasienė

Atnaujinta: 2024-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30