Logopedas

Logopedo, specialiojo pedagogo veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą.

Logopede gimnazijoje dirba

Rasa Embrasienė Logopedė

306 kab.

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

7.30–17.00

Antradienis

9.40–12.05

13.00–17.05

Trečiadienis

10.40–12.00

13.55–16.25

Ketvirtadienis

7.30–15.55

Penktadienis

13.00–14.40

Kontaktai Mobilusis +370 687 83979

El. paštas Rašyti

Paslaugos

 • Pagalba teikiama, kai ją skiria gimnazijos vaiko gerovės komisijos teikimu gimnazijos direktorius ar pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.
 • Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sprendimu skiriama specialioji pedagoginė pagalba ir numatomas jos  intensyvumas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama pamokų arba ne pamokų metu.
 • Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ar laikinas.
 • Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus gimnazijos direktoriui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos. Gimnazijos direktorius raštu apie tai informuoja pedagoginę psichologinę tarnybą.
 • Logopedas, specialusis pedagogas dirba pagal gimnazijos vadovo patvirtintą tvarkaraštį savo kabinete. Kai kuriais atvejais specialioji pedagoginė pagalba gali būti teikiama ir klasėje, kurioje mokosi vaikas.
 • Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai).
 • Gimnazijos logopedas dirba su mokiniais, turinčiais kalbos ar kalbėjimo sutrikimų.
 • Gimnazijos specialusis pedagogas dirba su mokiniais, turinčiais įvairių mokymosi sunkumų ar negalių. Padeda mokiniams  įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų neišlavėjusias ar sutrikusias funkcijas.

Logopedo funkcijos

 • Tiria mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus.
 • Dirba su mokiniais, turinčiais skaitymo ir rašymo problemų.
 • Išsiaiškina priežastis, sukeliančias kalbos, rašymo sutrikimus.
 • Šalina kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.
 • Rengia individualias ir grupines konsultacijas tėvams ir pedagogams.
 • Dirba pagal individualias, grupines mokinių sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programas.
 • Nuolat palaiko ryšį su gimnazijoje dirbančiais specialistais bei dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos (VGK) veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30