Priešmokyklinis ugdymas

Už priešmokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Irena Grabienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ikimokyklinio ugdymo skyrius ,,Pasagėlė‘‘
1979 metais baigė Naujosios Akmenės 2-ąją vidurinę mokyklą.
1994 metais baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos bakalauro diplomą;
1998 metais baigė Lietuvos katechetikos centro aukštesniąją katechetų mokyklą ir įgijo tikybos – etikos mokytojo profesiją;
2002 metais baigė Klaipėdos universiteto edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos specializuotą etikos programą ir įgijo etikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Nuo 1993 metų dirba Kretingos r. Vydmantų gimnazijoje.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 600 83986

El. paštas Rašyti

Priešmokyklinio ugdymo tikslas

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo tikslui pasiekti būtina įgyvendinti šiuos uždavinius:

 1. įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje įvardytas kompeten cijas;
 2. organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
 3. pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimasis, miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;
 4. taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveika grįstus metodus;
 5. sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
 6. taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
 7. užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, tėvų (globėjų/rūpintojų), kiekvieno ir visų švietimo teikėjo darbuotojų,  asmenų bendradarbiavimą.
 • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu, bet ne aksčiaus, negu vaikui sueina 5 metai. Prieš priimant sprendimą vaiką leisti ugdytis vienais metais anksčiau, tėvams (globėjams) siūloma kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje gyvena, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Šių tarnybų rekomendacijas tėvai (globėjai) turi gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos. Susipažinę su išvadomis, sprendimą vaiką leisti ar neleisti ugdytis anksčiau priima tėvai (globėjai).
 • Pagal galiojantį Švietimo įstatymą priešmokyklinis ugdymas yra privalomas.
 • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai (640 val. per metus). Jei vaikas buvo pradėtas ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą nuo 5 metų, tai, vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu, jam gali būti suteikta galimybė ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą dvejus metus.
 • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą. Tėvams (globėjams/rūpintojams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas. Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai.
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytojas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdamas į grupės vaikų individualius poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo Grupė ,,RATAS”

Adresas – Atžalyno g. 2, Vydmantai, Kretingos raj.
Darbo laikas:
Pirmadienis – penktadienis

 7.30-18.00 val.

 • Inga Urencienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Aurelija Galdikienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
 • Rimutė Bendikienė, vaikų priežiūros darbuotoja.
 • Milda Šimkienė,  meninio ugdymo mokytoja.

Vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“ ir Kretingos r. Vydmantų gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu. Integruojama projektinė veikla. įstaigos patvirtinta ilgalaikė vaikų sveikatinimo programa. Į ugdymo turinį integruojama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30