2021 M. GIMNAZIJOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI

PROJEKTAS

LĖŠOS

TIKSLAS

REZULTATAS

Tarptautinė prevencinė ,,Sniego gniūžtės“ programa

 

 

 

 

 

 

Organizuoti ir vykdyti priemones, kurios formuotų mokinių psichologinę-socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius.

2021 m. kovo mėn. vyko respublikinė nuotolinė ,,Sniego gniūžtės“ stovykla;

2021 m. spalio mėn. vyko LJS „Žingsnis“ mokymai jauniesiems vadovams.

Respublikinis projektas „Mes rūšiuojame!“

 

 

 

 

 

29,22 eurai

 

 

 

 

 

Skatinti mokinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis

atliekomis.

Mažinti aplinkos taršą.

Nupirkta knygų (4 vnt.).

 

 

Respublikinis projektas ,,Sveikatiada“

 

Ugdyti moksleivių ir jų šeimų sveiką gyvenseną.

Įvyko konkursai: „Mankštiada“, „Kvėpavimo lavinimas“ (1-4 kl.);

„Pusryčiai – madinga“ (ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai).

Rajoninis rusų kalbos projektas ,,Mokomės bendraudami“

 

Tikslas skatinti mokinius domėtis ir pažinti Rusijos kalbą, etnokultūrą.

Kūrybiškumo ugdymas – prisistatymas; darbas komandoje, bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas; užsienio kalbos tobulinimas.

Kultūros pasas

2381 euras

Tai priemonė visiems Lietuvos mokiniams, besimokantiems pagal BUP, kultūros pažinimo įpročiams plėsti, teikiant atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Mokiniai dalyvavo šiuose renginiuose: spektakliai „Dėdės ir dėdienės“, „Marti“; paskaita „1 minutės prisistatymas“; virtualus turas po sostinę „Bohemiškas Vilnius“; edukacijos „Žvakių fabrikėlis“, „Grafika ant tekstilės“.

eTwining ,,New Friends From New Countries“

 

Tarptautinis projektas, skirtas 46 klasių mokiniams, kurie bendrauja su mokiniais iš Švedijos. Projektas skirtas plėsti anglų kalbos žodyną, bendravimą, pažintį su kitos šalies kultūra.

Projekto metu mokiniai rašė laiškus, darė plakatus, bendravo gyvai technologijų pagalba.

Respublikinis projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos)

7065

eurai

Didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Mokymo priemonių ir įrangos atnaujinimas;

metodinė medžiaga mokytojams;

inovatyvios pamokos.

ES finansuojamas projektas ,,Gamtos mokslų ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias aplinkas“

3918,72

eurai

 

Stiprinti gamtos mokslų ugdymo sinchronizaciją, pritaikyti teorines žinias praktinėje veikloje.

Mokytojai tobulino savo kvalifikaciją, vykdė praktinius darbus 8 klasėje, vyko bendradarbiavimas ir dalinimasis patirtimi tarp 4 regiono mokyklų.

Tarptautinis projektas ,,ERASMUS+“ ,,Inkliuzinis (integruotas) ugdymas, apimantis darbo klasėje su skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniais, užkertant kelią ankstyvam jų iškritimui iš mokymo sistemos“

23161

euras

Pasidalinti skirtingų šalių švietimo darbuotojų žiniomis, naujais darbo metodais, priemonėmis, būdais, naudojamais darbui su skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniais klasėje tobulinimui.

Pažintis su Islandijos darbo patirtimi;

kvalifikacinė programa Islandijoje;

naujų žinių ir įgūdžių pritaikymas gimnazijos veikloje.

Tarptautinis projektas ,,ERASMUS+“ ,,Best achievable results in coding“

12895

eurai

Didinti asmenines, socialines ir profesines dalyvių šalių institucijų mokytojų kompetencijas bei suteikti mokiniams naujovišką ir aukštos kokybės išsilavinimą, galintį suteikti XXI amžiui reikalingų darbo su IT įgūdžių. (Bendradarbiavimas su Serbija,  Turkija, Makedonija, Portugalija).

Pagerės mokymosi rezultatai ir padidės mokinių motyvaciją, naudojant kodavimą kaip įrankį kitiems įgūdžiams ugdyti.

Mokytojai galės naudoti kodavimą kaip mokymo priemonę dalykų pamokose (gamtos mokslai, matematika, užsienio kalba).

Mokytojų iš Serbijos,  Turkijos, Makedonijos, Portugalijos vizitas gimnazijoje.

Vertimų ir iliustracijų projektas ,,Tavo žvilgsnis“

 

Tikslas – mokytis drauge suprasti vertimo meną, suvokti iliustracijos ir teksto darną, dalyvauti kūrybos procese.

Gilinamos užsienio kalbų, dailės žinios netradiciniu būdu.

 

Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme

 

Sukurti 5 klasės mokinių skaitymo gebėjimų (teksto suvokimo) ugdymo modelį, siekiant aukštesnių lietuvių kalbos ir matematikos mokymosi rezultatų.

Projekto metu atliktas darbas sutelkė dėmesį į žemesnių gebėjimų mokinių ugdymą.

Projektas “Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas” mokykloje

 

Sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo gimnazijoje.

Projekto metu gimnazijoje įrengta 6 belaidžio interneto zonos. 

LIONS QEST Gyvenimo įgūdžių programos: ,,Paauglystės kryžkelės“, ,,Laikas kartu“ ir ,,Raktai į sėkmę“

 

Tikslas – spręsti priekabiavimo problemas, vykdyti žalingų įpročių/priklausomybės ligų prevenciją, elgesio krizių prevenciją, skatinti stiprios asmenybės formavimąsi, ugdyti bendruomeniškumą, kelti akademinius pasiekimus, rūpintis socialiniu ir emociniu vaikų ugdymu.

Formuojamos pagrindinės vertybės: savidrausmė, atsakomybės jausmas, sveika gyvensena, savanoriška veikla, sutarimas su šeima, mokykla, bendraamžiais ir bendruomene. 

Į programos veiklą įtraukiama bendruomenė.

Geros savijautos programa

 

Programos paskirtis – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose.

Netradicinio ugdymo diena gimnazijoje (pamokas vedė „Funkcinio judėjimo centro“ 12 specialistų) pamokos apie nusiraminimą ir streso įveikimą (vyresniems) ir apie bendradarbiavimą, komandinio darbo įgūdžių formavimą, socializaciją (pradinių klasių mokiniams).

Respublikinis projektas ,,Futboliukas”.

Finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis 

128,3 eurai

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „Smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.

Vaikų užimtumas sportine veikla, sveikos gyvensenos propagavimas, sportinio inventoriaus gavimas:

1 futbolo marškinėliai pedagogams, 2 poroloniniai futbolo kamuoliai, 2 trečio dydžio futbolo kamuoliai, 20 aikštės žymeklių, 6 bokšteliai, pedagogo užrašų rinkinys, užduočių knygutės (40 vnt.).

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“

 

Didžiausias savo kategorijoje, visą Lietuvą apimantis, vaikus, pedagogus, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojus bei tėvus įtraukiantis projektas. Pagrindinis jo tikslas – padėti ikimokyklinio ugdymo vaikams suprasti ir pajusti fizinio aktyvumo teikiamą džiaugsmą.

Jo metu ikimokyklinukai įsitraukė į vaizdo įrašų formatu pateiktas pamokėles, vyko skirtingų estafečių varžybos, užduotys skirtos visapusiškam vaikų fizinių savybių lavinimui. Finalinis renginys – visų grupių vaikų sporto festivalis, šventė.

Tarptautinė prevencinė programa ,,Zipio draugai“

 

Tikslas – padėti 57 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa sėkmingai integruojama į priešmokyklinio ugdymo grupės veiklas, mokant vaikus empatijos, draugų susiradimo būdų, padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus etnokultūrinis projektas ,,Iš kartos į kartą, iš širdies į širdį“

 

Tenkinti vaiko poreikį pažinti ir paremti tautos kultūrą, ugdyti kūrybišką, savo tautą ir jos meną mylintį žmogų.

Lietuviškų tradicijų puoselėjimas, integravimas į grupių veiklas per muziką, šokį, žaidimus. Savo krašto tarmės pažinimas, sąsajos su gamta, gyvūnais, metų laikais.

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio švietimo pagalbos specialistų projektas .,,Drum drum drumbacelė...“

 

Projekto tikslas – skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo mokinių kūrybiškumą, kuriant skaičiuotes, įtvirtinti kalbinių garsų taisyklingą tarimą bei visapusiškai lavinti kalbinius gebėjimus.

Padedant mokytojoms, sukurtos 3 vaikų skaičiuotės, kurias vaikai iliustravo savo pasirinktais ir jų skaičiuotę atspindinčiais paveikslėliais (garsų r ir š, k ir g įtvirtinimas).

Respublikinis ugdymo įstaigų projektas ,,Netradicinis muzikos klausymas“

 

Projektas skirtas klasikinės muzikos puoselėjimui ugdymo procese, muzikos klausymo įgūdžių lavinimui panaudojant netradicinius būdus ir metodus.

Projekto metu meninio ugdymo mokytoja įstaigoje organizavo muzikos klausymo veiklas vaikams, jas aprašė ir fotografavo, dalinosi savo gerąja patirtimi įdomiai organizuojant muzikos klausymą vaikams.

Projekto pabaigoje visos veiklos buvo sudėtos į virtualų leidinį, kuriuo projekto dalyviai gali naudotis organizuojant muzikos klausymo veiklas.

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų  projektas ,,Šokam, šokam rateliu“

 

Projektas buvo skirtas folkloro ir lietuvių liaudies muzikos puoselėjimui.

Parengta šokėjų grupė.

Respublikinis ugdymo įstaigų projektas ,,Močiutės linksmieji žodeliai“

 

Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius ir muzikinius gebėjimus, panaudojant lietuvių liaudies tautosakos elementus.

Parengtas skaitovas.

Socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimochis“

 

Programos tikslas – išmokyti vaikus valdyti ir išreikšti jausmus pozityviu būdu.

„Kimochiai“ padeda vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jis galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, globoti bei rūpintis kitais, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spęsti  keblias situacijas.

Tarptautinis tęstinis projektas ,, Vaiko kelias į gražią kalbą - laimingas vaikas“

 

 

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos sutrikimų prevencijai ir ankstyvajam kalbos ugdymui, taikant naujoviškus, kūrybiškus, visuminius metodus.

Tarptautinėje konferencijoje  „Vaiko kelias į gražią kalbą per garsų, kvapų, spalvų  pasaulį“  pristatyta metodinė priemonė ,,Gyvūnai ir transporto priemonės“, parengtas projekto aplankas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.

Respublikinis projektas ,,Miklūs piršteliai - graži kalbelė“

 

 

Projekto tikslas lavinti vaikų bendrąją motoriką, girdimąjį suvokimą, mokant taisyklingai kvėpuoti, sužadinti vaiko domėjimąsi pasaka, žaidimų pagalba atlikti artikuliacinę mankštą, taikant alternatyvius ir kūrybiškus metodus.

Sukurta metodinė priemonė ,,Linksmosios sagutės“ ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikams smulkiajai motorikai lavinti.

 

Respublikinis projektas ,,Piešiam rankom ir pirštukais“

 

Projekto tikslas – įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius ir mokytojus į kūrybinį procesą, skatinant kūrybinį aktyvumą bei meninę saviraišką įvairiomis dailės raiškos priemonėmis ir būdais.

Vaikai savo emocijas ir kūrybines idėjas reiškė piešiant rankomis.

Tarptautinis eTwinning projektas

,,Ūkio gyvūnai“

 

Skirtingų šalių pedagogų bei ugdytinių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas dalijantis gerąja patirtimi.

Bendradarbiauta su Ispanijos Saragoso mokyklos darželiu, sukurtas video filmukas apie Ispanijos ir Lietuvos gyvūnų panašumus bei skirtumus.

Tarptautinis eTwinning projektas ,,Pasakoju istorijas su pirštininėmis lėlytėmis“

 

Skirtingų šalių pedagogų bei ugdytinių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas, vaizduotės ir smulkiosios motorikos lavinimas dalijantis gerąja patirtimi.

Paruošta metodinė priemonė – pirštukų lėlytės.

 

Atnaujinta: 2023-06-03
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30