PROJEKTAS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I“

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001
Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 112 705 422,13 Eur
Finansavimo suma 113 376 623,67 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslai ir uždaviniai:

1. Mažinti mokinių pasiekimų atotrūkį Kretingos savivaldybės mokyklose:
   1.1. 
Stiprinti švietimo įstaigų tinklaveiką ir mokytojų bendradarbiavimą.
   1.2. 
Gerinti įtraukiojo ugdymo, STEAM ugdymo ir kultūrinio ugdymo galimybes ir infrastruktūrą.
   1.3. 
Sudaryti tinkamas sąlygas neformaliojo vaikų švietimo ugdymo prieinamumui skirtingų gebėjimų mokiniams.
2. 
Gerinti mokinių pasiekimus:
   2.1. 
Padidinti inovatyvių ugdymo(-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą Savivaldybėje
   2.2. 
Tobulinti pedagogų kvalifikaciją lyderystės, STEAM, įtraukiojo ir kultūrinio ugdymo srityse.
   2.3. 
Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje.
3. 
Gerinti mokytojų darbo sąlygas:
   3.1. 
Išlaikyti ir pagerinti mokyklų pedagoginio personalo kokybinę sudėtį mokykloms bendradarbiaujant.
   3.2. 
Pritraukti jaunų mokytojų į mokyklas.

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kretingos r. Vydmantų gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punktuose numatytas veiklas: bus įrengti robotikos laboratorija, keramikos studija, sensorinis kambarys, atnaujinti pagalbos specialistų, dalykiniai kabinetai, laboratorijos siekiant kuo geriau įgyvendinti įtraukiojo, STEAM ugdymo nuostatas. Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių savivaldos stiprinimui, klasių vadovų klubo ,,Korys“ veikla padės šiuolaikiškiau, kūrybiškiau organizuoti darbą su jaunimu. Mokiniai vykdys įvairius kūrybinius projektus, kurių metu gilinsis į šiuolaikinio meno aspektus, kurs darbus, kurie atspindės naujojo meno požymius. Dalyvaus edukacijose muziejuose, parodų rūmuose, susitiks su meno kūrėjais.

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Atnaujinta: 2024-06-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30